Европроект

Проект: BG05M9OP001-2.010-0402-C01- БУЛРАН – СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Социалната дейност на „Булран “ е насочена към преодоляване на част от проблемите на уязвимите групи, чрез предоставяне на услуги, предназначени да задоволяват специфичните нужди на дадена уязвима група по предприемачески начин. “ Булран “  внедри в търговската си дейност 20 лица от целевата група, като им осигури трудово-правни взаимоотношения и възможност да придобиват умения в работна среда. Предоставя своята технологична и кадрова база за професионална интеграция на уязвимите групи, за да придобият трудови навици и да се реализират успешно на пазара на труда. “ Булран “  предлага на пазара услугите, които уязвимата група  генерират в трудовият си процес и така  самоиздържа социалното предприятие. Неразделна част от трудовият процес е помощта за социално включване и адаптация на лицата. Това, което би различило „Булран“ в този случай от една обикновена компания е изискването преимуществено печалбата да се реинвестира във водещата социална цел;  постигане или решаване на обществено значим проблем. /намаляване на високата безработица в специфичните групи, социално включване и повишаване на професионалната квалификация на хора в неравностойно положение на пазара на труда/ За разлика от обичайната си предприемаческа дейност, в този случай “ Булран “ ще предприеме следните действия и ще отговори на дефиницята за „социално предприятие посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване.

1. Ще има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и членове. Ще предоставя услуги, които генерират социална възвръщаемост, като осигурява работни места, стаж, обучения и индивидуална работа за социално включване на уязвимите групи, с което ще се подобри качеството им на живот.

2. “ Булран “ ще използва генерираната от СП печалба на първо място за постигането на основната социална цел на предприятието. Ще се въведат предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява социалната цел.

Печалбата от социалната дейност ще се реинвестира в наемането на нови хора от уязвимата група или за обучения и повишаване на квалификациите на същите с цел запазването и разширяването на тази дейност.

3. “ Булран “ като СП ще се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, което ще гарантира бъдещите успех и развитие

Разкриване на 20 работни еста за хора от целевата група.